KOLAY ERİŞİM
 
Avcılar Halkı kentin hem sakini, hem de sahibidir.
KOLAY ERİŞİM
Avcılar Çağrı Merkezi444 6 989
İçerikler

MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı     : 56678628-301.03- …/11/2017

Konu    : KASIM  2017  MECLİS GÜNDEMİ

Sayın:...............................

         Meclis Üyesi

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi KASIM Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 10.11.2017 Pazartesi günü saat 15:30’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

                                                                                                                   Belediye Başkanı  

1- 2018  Yılı Ücret Tarifeleri

(Mali Hizmetler  Müdürlüğünün   1502453   sayılı yazısı)

 

2-Avcılar Firuzköy Mahallesi 23159 Parsel 99.19 m² Alanlı, 23160 Parsel 808.67 m² Alanlı, 23161 Parsel 992.70 m² Alanlı, Belediyemiz Malı Taşınmazlar ile Mülkiyeti İstanbul Üniversitesi adına kayıtlı olan, Avcılar Gümüşpala Mahallesi, 11 Pafta, 1095 Parsel Sayılı 250.00 m² Alanlı Taşınmazla Başabaş Trampası (Takas) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine göre Karar Alınması ve Protokol Düzenlenmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

(Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünün 1503454 sayılı yazısı)

 

3- Avcılar Üniversite Mahallesi, Firuzköy Bulvarı ile Bağlariçi Caddesi arasında bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 6 Pafta, 420 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerine Uygun Görülen Alana Belirtilen Ebatlarında Kafeterya Kurulması, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine göre 10 (On) Yıl süreyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca ve Şartnamesi Gereğince İhale Yoluyla Kiraya Verilmesi Hususunda Karar Alınması

 (Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünün 1503439 sayılı yazısı)

 

4- Belediyemiz Mülkiyetinde ve Tasarrufunda Bulunan Muhtelif Yerlerde Uygun Görülecek Alanlara Bilboard ve Reklam Panoları Konulması İşinin Kiraya Verilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine göre 10 (On) Yıl süreyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca ve Şartnamesi Gereğince İhale Yoluyla Kiraya Verilmesi Hususunda Karar Alınması

 (Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünün 1503458 sayılı yazısı)

 

5- Avcılar İlçesi Üniversite Mahallesi 1 Pafta 20702 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine göre 29 (Yirmidokuz) Yıl süreyle İrtifak/İntifa Hakkı Tesis Edilmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca ve Şartnamesi Gereğince İhale Edilmek Suretiyle Uzun Süreli Olarak İşletmeye Verilmesi Hususunda Karar Alınması

(Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünün 1503464 sayılı yazısı)

 

6- Avcılar Ambarlı Mahallesi 26 Pafta 22667 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde Bulunan Sosyal Hizmet Binasının İntifa Hakkı Karşılığı İşletmeye Verilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine göre 29 (Yirmidokuz) Yıllık İntifa Hakkı Karşılığı  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca ve Şartnamesi Gereğince İhale Edilmek Suretiyle Uzun Süreli Olarak İşletmeye Verilmesi Hususunda Karar Alınması

(Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünün 1503476 sayılı yazısı)

 

7-  Avcılar Firuzköy Mahallesinde Belediyemize ait 6198 Parsel Sayılı Taşınmazın Anadolu Lisesi Yapılmak Şartıyla Taşınmazın 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8.Maddesi Çerçevesinde Vergi Borcuna Mahsuben Bedeli Karşılığında Devri ve Taşınmazın Kamuya Tahsislidir Haczedilemez Şerhinin Terkini,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) bendine Göre Karar Alınması ve Protokol Düzenlenmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

(Emlâk ve İstimlak Müdürlüğünün 1504328 sayılı yazısı)

 

8-Kullanılmayan Ödenekler

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1505780 sayılı yazısı)

 

9- Borçlanma Talebi

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1507272 sayılı yazısı)

 

10- Banka Hesaplarının Kamuya Tahsisi

(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 1507280 sayılı yazısı)

 

BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

1-  Avcılar İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişiklikleri

 (İmar Komisyonunun 2017/11 Sayılı Raporu)

 

2- Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala ve Üniversite Mahallelerine İlişkin “UİP-24096,1” , “ “UİP-7724,2” , “UİP-8037,5” , Plan  İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği İtirazları

(İmar Komisyonunun 2017/12 Sayılı Raporu)

 

3-Avcılar ilçesi Merkez, Ambarlı, Cihangir ve Denizköşkler Mahallelerine İlişkin “UİP-4637,6” Plan İşlem Numaralı  1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği İtirazları

(İmar Komisyonunun 2017/13 Sayılı Raporu)

 

4- Avcılar Yeşilkent Mahallesi Tevfik Fikret Cad. 3 Pafta 1766 Parsel 8.220,00 m² alanlı tasarrufu idaremize ait taşınmaz üzerinde uygun görülen ve belirlenecek alanda Sosyal Etkinlik Alanı ( Lunapark, Kafe, Dinlenme ve Eğlence Tesisi ) olarak 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ve şartnamesi gereğince ihale yolu ile kiraya verilmesi

( İmar ve Hukuk Komisyonlarının Müşterek 2017/14 Sayılı Raporu)