Ana Sayfa / Duyurular / İLAN OLUNUR

İLAN OLUNUR


T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


Sayı: 68097862-310.10.99/……./…./2020                                       
Konu: Tebligatlar


DAĞITIM YERLERİNE
Avcılar ilçesi, Denizköşkler Mahallesi, Gül Sk. No:16 kapı, 22 pafta, 3512 parsel sayılı yerde çağrı merkezine gelen ihbara istinaden mahallen yapılan tetkikte bodrum kat+zemin kat+5 normal katlı yapının bodrum kat seviyesi çevre kolonunda korozyona bağlı olarak pas payı dökülmesi ve asma kat seviyesindeki kolonlarda yine rutubete bağlı olarak paspayı betonlarında yarıklar bulunduğu, ayrıca yapının 5. Normal kat ile zemin kat arasında düşeyde yaklaşık 30 cm civarında eğiklik (sapma) olduğu tespit edilmiştir. 
Söz konusu yer can ve mal emniyeti açısından herhangi bir tehlikeye mahal verilmemesi için mühürlenerek Müdürlüğümüz ve Zabıta müdürlüğünün müştereken yaptığı çalışma ile 07.10.2019 tarihinde tahliye edilmiş ve mühürlenmiştir.
Vaki şikâyetler gereği söz konusu yerde mahallen yapılan tetkikte; binanın metruk durumda olduğu, söz konusu bina için 30.10.2019 tarihli ve 2010406 sayılı dilekçe ile yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulduğu ancak aradan geçen süre içinde binanın yıkılması ya da yenilenmesi ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, civarında oturan vatandaşların özellikle binanın düşeyde eğik durumda bulunması sebebiyle can emniyetlerinden endişe duyduğu ve şikâyetçi olduğu anlaşılmıştır.
İmar Kanununun 39. Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.  Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir” denilmektedir.
Bu nedenle; yapı sahipleri tarafından söz konusu metruk durumda ve mahalle sakinlerinin can ve mal emniyetini tehdit eden söz konusu yapının tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılması, tebligatın yapı sahibine ulaşmasının ardından 30 günü geçmemek üzere Müdürlüğümüze başvuru yapılmaması halinde İmar Kanununun 39. Maddesine göre işlem yapılacağının bilinmesi,
Zabıta Müdürlüğünce tebligat varakasının yerine asılarak keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesi, yapılan tespitin Müdürlüğümüze gönderilmesi, 
Ayrıca yine 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi (değişik madde:09.12.2009-5940S.K./2.Mad.) gereği Belediye Encümenince bina maliklerine 28.494,55-TL idari para cezası tahakkuk ettirileceği hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.
 güzelbi fikir