Ana Sayfa / KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni


Avcılar Belediyesi Resmi İnternet Sayfası   
AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi” ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Avcılar Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 

 Avcılar Belediye Başkanlığı; Avcılar Belediyesi Resmi İnternet sitesi üzerindeki online Belediye, Avcılar Paylaşıyor, İstek-Şikayet, Etik Komisyonu Başvuru, Bilgi Edinme, güzelbi fikir uygulamalarına giriş yapmanız suretiyle ad – soyad, baba adı, TC kimlik numarası, paydaş sicil no, vergi kimlik no,,telefon numarası, adres, e-posta adresi, görsel ve işitsel kayıt, fotoğraf, IP numarası, öğrenci adı-soyadı, öğrenci TC kimlik numarası, okul bilgisi, doğum tarihi verilerini;

a) Belediye hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
c) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
ç) İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
d) Vatandaş memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
e) Vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
f) Talep ve şikayetlerin alınması, takibi, sonuçlandırılması, gerek duyulması halinde tarafınıza bildirim yapılması,
g) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
ğ) Belediye hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması,
h) Belediyenin düzenlendiği organizasyon ve etkinliklerin yönetimi,
ı) Belediyenin tanıtım ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi,
i) Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
j) Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, 
k) Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
l) İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak Belediyenin Resmi İnternet Sitesinde yer alan uygulamalara e-imza veya şifrelinizle giriş yapılmak, uygulamalara ilişkin formları elektronik ortamda doldurmak suretiyle otomatik yolla, ses kaydı alınmak suretiyle ve gerektiğinde kağıt ortamında fiziksel olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler;

a) Belediye tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi,
b) Belediye tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,  
c) Müdürlükler tarafından gerekli iş çalışmalarının yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 
ç) Belediyenin iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi, 
d) Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
e) Talep ve şikayetlerin ilgililere ve yetkililere iletilmesi, 
f) Bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 
g) Belediyenin tanıtım ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi ,
ğ) Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amaçlarıyla 

Belediyeye ihale mevzuatı kapsamından hizmet veren, mal tedarik eden, yapı yapan gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, uygulamalara alt yapı desteği veren firmalar, uygulamalar üzerinden yürütülen kampanyalara destek veren gerçek ve tüzel kişiler, Avcılar Belediyesi’nin iştirakleri ve ortağı olduğu şirketleriyle paylaşılabilecek,

d) Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 


Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Avcılar Belediyesine iletebilirsiniz.
 

güzelbi fikir