Ana Sayfa / Duyurular / İLAN OLUNUR

İLAN OLUNUR

T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü


Sayı:68097862-304.99-E.6581--14185  24/09/2020                                                                                                                                         
Konu:Rapor

 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :29/07/2020 tarihli ve 10390315-304.99-E.2977 sayılı yazınız.
Avcılar ilçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi, Lale Sok. No:78kapı, 46 pafta, 8294 parsel sayılı yerde Zabıta müdürlüğünün29/07/2020 tarih ve2151450 sayılı tespit yazısı üzerine mahallen yapılan tetkikte bodrum kat+ zemin kat+1 normal katlı yapının tüm katları kolonunda korozyona bağlı olarak pas payı dökülmesi ve kolonlarda yine rutubete bağlı olarak yarıklar bulunduğu, ayrıca yapının taşıyıcı sistemindeki donatıların niteliğini yitirdiği tespit edilmiştir.
Söz konusu yer can ve mal emniyeti açısından herhangi bir tehlikeye mahal verilmemesi için Çevresindeki pencere ve kapıların kapatılarak bağımlı insanların bu taşınmazdaki konaklamaları ve kullanmalarına izin verilmemelidir İmar Kanununun 39. Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın Zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir” denilmektedir.
Ayrıca yine 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi (değişik madde:09.12.2009-5940S.K./2.Mad.) gereği Belediye Encümenince bina maliklerine 28.494,55-TL idari para cezası tahakkuk ettirileceği bildirilmektedir.
Ancak, Tapu maliklerinin bilgileri ve açık yazışma adreslerine ulaşılamadığından kararın tebliğ edilmesinde sıkıntı yaşanmaktadır.
Bu nedenle; yasal tebligatın İmar Kanununun 39. Maddesine göre yapılabilmesi için Zabıta Müdürlüğünce tebligat varakasının yerine asılarak keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesi, malik dışında binada ikamet amacıyla oturan varsa ayrıca tahliye için tebliğ edilmesi, yapılan tespitin ivedilikle Müdürlüğümüze gönderilmesi,
Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüklerince söz konusu riskli yapı yıkılıncaya kadar geçen sürede yapı mahallinde gerekli güvenlik önlemlerinin aldırılarak bimekan kişilerin işgalinin engellenmesi,
Bilgi İşlem Müdürlüğünce idaremizin internet sayfasında yazımızın 30 gün süre ile ilan edilerek,
ilan edilmeye başlandığı ve 30 gün sürenin biteceği tarihin Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.
 güzelbi fikir