Ana Sayfa / Duyurular / Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, Tıpatan Sokak, No:16Kapı, 27 Pafta, 13695 Parsel sayılı yerde bulunan metruk bina hk.

Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, Tıpatan Sokak, No:16Kapı, 27 Pafta, 13695 Parsel sayılı yerde bulunan metruk bina hk.

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-68097862-305.06-182060 nolu ve 04.01.2024 tarihli yazısı: 

Vaki şikayetler, Bridge ve CİMER şikayertine konu; Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, Tıpatan Sokak, No:16Kapı, 27 Pafta, 13695 Parsel sayılı yerde bulunan metruk durumdaki yapının çevresinde bağımlılık müptelasına bulaşan şahıslar tarafından mesken tutulduğu bundan dolayı çevre halkını rahatsız ve huzursuz etmekte olduğu toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiği yönünde şikayetler bulunmakta olup söz konusu yerin mahallinde yapılan tetkikte, yapının mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit eden bir yapıya büründüğü tespit edilmiştir..

3194 sayılı yasanın 39. Maddesinde "...bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır." denilmektedir.

Söz konusu yapının en geç 10 (On) gün içinde yıkılarak enkaz ve birikintilerinin kaldırılarak mahsurun giderilmesi gerektiği aksi takdirde bu işlemler Belediyemiz tarafından yapılarak % 20 fazlası ile ilgililerinden tahsil edileceği, ayrıca 3194 sayılı yasanın 42. Maddesine göre Belediye Encümenince ilgililerine para cezası tahakkukettirileceği   hususunda   tapu   malikine   süreli   tebligat   yapılarak   düzenlenecek   tebellüğ   belgesinin   sonucundan müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir. Yasal tebligatın İmar Kanununun 39. Maddesine göre yapılabilmesiiçin Zabıta Müdürlüğünce tebligat varakasının yerine asılarak keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesi, yapılan tespitin ivedilikle Müdürlüğümüze gönderilmesi, Bilgi İşlem Müdürlüğünce idaremizin internetsayfasında yazımızın 30 gün süre ile ilan edilerek, ilan edilmeye başlandığı ve 30 gün sürenin biteceği tarihin Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

 

Suat EKTİREN        
İmar ve Şehircilik Müdürügüzelbi fikir