Ana Sayfa / Duyurular / Yeşilkent Mahallesi, G-105 Sokak, No:8 Kapı, 2 pafta, 316 parsel sayılı yerdeki yapı hk.

Yeşilkent Mahallesi, G-105 Sokak, No:8 Kapı, 2 pafta, 316 parsel sayılı yerdeki yapı hk.

Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, G-105 Sokak, No:8 Kapı, 2 pafta, 316 parsel sayılı yerde mahallinde yapılan tetkikte yapının metruk halde olduğu, duvarlarında derin yarıklar bulunduğu, taşıyıcı sisteminde korozyona bağlı pas payı dökülmeleri olduğu tespit edilmiş olup, mevcut yapının bu hali ile çevre halkın can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiği görülmüştür.

3194 sayılı yasanın 39. Maddesinde “ ... bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. denilmektedir.

Söz konusu yapı için İmar Kanununun 39. Maddesi kapsamında işlem başlatılacaktır.güzelbi fikir