Ana Sayfa / Duyurular / Yeşilkent Mahallesi, G-160 Sokak, No:8 Kapı ve No:6 Kapı 3 Pafta, 100 Parsel sayılı yerde bulunan Yapı Hk.

Yeşilkent Mahallesi, G-160 Sokak, No:8 Kapı ve No:6 Kapı 3 Pafta, 100 Parsel sayılı yerde bulunan Yapı Hk.

İlgi dilekçede; Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, G-160 Sokak, No:8 Kapı ve No:6 Kapı 3 Pafta, 100 Parsel sayılı yerde bulunan tek katlı ve üç katlı yapıların sahipsiz ve tehlikeli olduğu bildirilerek, Müdürlüğümüzce ivedi olarak işlem yapılması istenmektedir. Mahallinde yapılan tetkikte yığma ve metruk durumdaki binaya giren çıkan kişilerin belli olmaması nedeni ile mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit eden bir yapıya büründüğü tespit edilmiştir

3194 sayılı yasanın 39. Maddesinde “ ... bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." denilmektedir.

En Geç 15 gün içinde yapının yıkılarak enkaz ve birikintilerinin kaldırılarak mahsurun giderilmesi gerektiği aksi takdirde bu işlemler Belediyemiz tarafından yapılacak ve % 20 fazlası ile ilgililerinden tahsil edileceği, ayrıca 3194 sayılı yasanın 42. Maddesine göre Belediye Encümenince ilgililerine para cezası tahakkuk ettirileceği hususunda tapu malikine süreli tebligat yapılarak düzenlenecek tebellüğ belgesinin sonucundan müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir. Ancak, Tapu maliklerinin bilgilerine söz konusu yerin hisseli parsel de arsa olarak görülmesinden dolayı tapu sisteminden ulaşılamamış olup kararın tebliğ edilmesinde sıkıntı yaşanmaktadır.

Bu nedenle; yasal tebligatın İmar Kanununun 39. Maddesine göre yapılabilmesi için Zabıta Müdürlüğünce tebligat varakasının yerine asılarak keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesi, malik dışında binada ikamet amacıyla oturan varsa ayrıca tahliye için tebliğ edilmesi, yapılan tespitin ivedilikle Müdürlüğümüze gönderilmesi, Bilgi İşlem Müdürlüğünce idaremizin internet sayfasında yazımızın 30 gün süre ile ilan edilmesi istenmştir.

 

17.10.2022güzelbi fikir