Ana Sayfa / Duyurular / Mustafa Kemal Paşa Mah Fidan Sok. No:66 kapı, 46 pafta 8056 parselde bulunan Zemin Kat seviyesindeki yapı hk.

Mustafa Kemal Paşa Mah Fidan Sok. No:66 kapı, 46 pafta 8056 parselde bulunan Zemin Kat seviyesindeki yapı hk.

Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mah Fidan Sok. No:66 kapı, 46 pafta 8056 parsel sayılı yerde Uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin başında metruk binaların yıkılması, yıkılmaları zaman alan metruk binaların kullanımını engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması hususunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda söz konusu yerde bulunan Zemin Kat seviyesindeki kâgir yapının kimliği belirsiz kişilerce kullanıldığı vaki şikayetlere istinaden mahallen yapılan tetkikte tespit edilmiştir.

Vaki şikâyetler gereği söz konusu yerde mahallen yapılan tetkikte; binanın boş ve metruk durumda olduğu, söz konusu yapı için 17/06/2020 tarihli ve 7766 sayılı yazımızla mülk sahibi adına tebligat yapılmış ancak aradan geçen süre içinde binanın yıkılması ya da yenilenmesi ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, civarında oturan vatandaşların can emniyetlerinden endişe duyduğu ve şikâyetçi olduğu anlaşılmıştır.

İmar Kanununun 39. Ve 40. Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın Zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir” denilmektedir.

Ayrıca yine 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi (değişik madde:09.12.2009-5940S.K./2.Mad.) gereği Belediye Encümenince bina maliklerine 28.494,55-TL idari para cezası tahakkuk ettirileceği bildirilmektedir.

Bu nedenle; yasal tebligatın İmar Kanununun 39. Ve 40. Maddesine göre işlem yapılacaktır.güzelbi fikir