Ana Sayfa / Duyurular / Ambarlı Mahallesi, Peri Sokak, No:11 Kapı ,25 Pafta, 4565 Parsel sayılı yerde Bulunan metruk Yapı hk.

Ambarlı Mahallesi, Peri Sokak, No:11 Kapı ,25 Pafta, 4565 Parsel sayılı yerde Bulunan metruk Yapı hk.

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-68097862-622-177474 nolu ve 08.12.2023 tarihli yazısı: 

İlgi (a) dilekçe veilgi (b) İ.B.B.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar Şube Müdürlüğü yazısına konu; Avcılar İlçesi, Ambarlı Mahallesi, Peri Sokak,No:11 Kapı, 25 Pafta, 4565 Parsel sayılı yerde mahallinde yapılan tetkikte yapının metruk halde olduğu,duvarlarında derin yarıklar bulunduğu,taşıyıcı sisteminde korozyona bağlı paspayı dökülmeleri olduğu tespit edilmiş olup, mevcut yapının bu hali ile çevre halkın can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiği görülmüştür.3194 sayılı yasanın 39. Maddesinde“ ... bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. denilmektedir.

En Geç 15 gün içinde yapının yıkılarak en kaz ve birikintilerinin kaldırılarak mahsurun giderilmesi gerektiği aksi takdirde bui şlemler Belediyemiz tarafından yapılacak ve %20 fazlası ile ilgililerinden tahsil edileceği, ayrıca 3194 sayılı yasanın 42. Maddesine göre Belediye Encümenince ilgililerine para cezası tahakkuk ettirileceği hususunda tapu malikine süreli tebligat yapılarak düzenlenecek tebellüğ belgesinin sonucundan müdürlüğümüze bilgiverilmesi gerekmektedir. Yasal tebligatın İmarKanununun 39.Maddesine göre yapılabilmesi için Zabıta Müdürlüğünce tebligat varakasının yerine asılarak keyfiyetin muhtarlabirlikte bir zabıtla tespit edilmesi, Bilgiİşlem Müdürlüğünce idaremizin internet sayfasında yazımızın 30 gün süre ile ilan edilerek, ilan edilmeye başlandığı ve 30 gün sürenin biteceği tarihin Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunu bilgileriniz earz ederim.güzelbi fikir