Ana Sayfa / Duyurular / Merkez Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi, No:65 Kapı, 23 Pafta, 15345 Parsel sayılı yerde bulunan metruk durumdaki yapı hk.

Merkez Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi, No:65 Kapı, 23 Pafta, 15345 Parsel sayılı yerde bulunan metruk durumdaki yapı hk.

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-68097862-754-188078 nolu ve 09.02.2024 tarihli yazısı: 

Vaki şikayetler ve CİMER şikayetine konu; Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi,No:65 Kapı, 23 Pafta, 15345 Parsel sayılı yerde bulunan metruk durumdaki yapının çevresinde bağımlılık müptelasına bulaşan şahıslar tarafından mesken tutulduğu bundan dolayı çevre halkını rahatsız vehuzursuz etmekte oldukları ve ilgililerine ulaşılamadığı belirtilerek söz konusu yere 3194 sayılı İmarKanununun   39.   Maddesine   göre   işlem   yapılması   hususu   Müdürlüğümüzden   talep   edilmiştir.

3194 sayılı yasanın 39. Maddesinde  “ ... bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıtsistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içindetebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veyailanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir. En Geç 15 gün içinde yapının yıkılarak enkaz ve birikintilerinin kaldırılarak mahsurun giderilmesi gerektiği aksi takdirde bu işlemler Belediyemiz tarafından yapılacak ve % 20 fazlası  ile   ilgililerinden  tahsil   edileceği,  ayrıca   3194 sayılı   yasanın   42. Maddesine  göre  Belediye Encümenince   ilgililerine   para   cezası   tahakkuk   ettirileceği  hususunda   Zabıta   Müdürlüğünce   tebliğ yapılmış, tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılmış ve keyfiyet mahalle muhtarı ile birlikte tutanak altına alınmıştır.

Bilgi İşlem Müdürlüğünce de idaremizin internet sayfasında yazımızın 30 gün süre ile ilan edilerek,ilan edilmeye başlandığı ve 30 gün sürenin biteceği tarihin Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğügüzelbi fikir