Ana Sayfa / Duyurular / Avcılar İlçesi, Cihangir Mah., Ziraat Çıkmazı Sk., No: 4 kapı, 4 Pafta, 19046 Parsel sayılı yerdeki metruk yapı hk.

Avcılar İlçesi, Cihangir Mah., Ziraat Çıkmazı Sk., No: 4 kapı, 4 Pafta, 19046 Parsel sayılı yerdeki metruk yapı hk.

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-68097862-305.06-144093 nolu ve 18.05.2023 tarihli yazısı: 

Avcılar İlçesi, Cihangir Mah., Ziraat Çıkmazı Sk., No: 4 kapı, 4 Pafta, 19046 Parsel sayılı yerdeki yapının metruk olduğu ve parçalar düştüğünü belirten şikayet ve Zabıta Müdürlüğü yazısına istinaden;

Söz konusu yerin mahallinde yapılan tetkikte Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 3 Normal Katlı yapınındış cephesinde yarıklar bulunduğu ve beton parçalarının düştüğü tespit edilmiş olup bahse konu yerinnüfus ve eşyadan tahliyesi için mülk sahipleri ve kiracılara bilgi aktarılmıştır.

Söz konusu yer can ve mal emniyeti açısından herhangi bir tehlikeye mahal verilmemesi için mühürlenerek   Zabıta   Müdürlüğünün   yaptığı   çalışma   ile   ilgi   (b)   yazısı   ile   tahliye   edilmiş   ve mühürlenmiştir.

Vaki şikâyetler gereği söz konusu yerde mahallen yapılan tetkikte; binanın boş ve metruk durumda olduğu ve aradan geçen süre içinde binanın yıkılması ya da yenilenmesi ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı anlaşılmıştır.

İmar Kanununun 39. Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiğivalilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğubelediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindekiadreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligatyapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internetsayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıyaasılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıylaoturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanımüteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikelidurumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçeyapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursamasraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasınıicabettiriyorsa   mahkeme   kararına   lüzum   kalmaksızın   Zabıta   marifetiyle   derhal   tahliye   ettirilir”denilmektedir.

Ayrıca yine 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi (değişik madde:09.12.2009-5940S.K./2.Mad.)gereği Belediye Encümenince bina maliklerine 56.406,12-TL idari para cezası tahakkuk ettirileceğibildirilmektedir.

Yasal tebligatın İmar Kanununun 39. Maddesine göre yapılabilmesi için Zabıta Müdürlüğüncetebligat varakasının yerine asıldığı ve Merkez Mahallesi Muhtarlığına 7201 sayılı Kanun kapsamındataliken tebliğ edildiği Zabıta Müdürlüğünün ilgi (c) sayılı yazısından anlaşılmıştır.

Ancak, Tapu maliklerinin bilgileri TAKBİS sisteminden görüntülenememekte ve malikinin vefatetmiş olması sebebiyle varislerine kararın tebliğ edilmesinde sıkıntı yaşanmaktadır. Tapu Müdürlüğü’nemalik  ve/veya yasal varislerinin  bilgileri  ve açık  yazışma adreslerinin  gönderilmesine  ilişkin  yazıgönderilmişse de henüz bir sonuca ulaşılamamıştır.güzelbi fikir