Ana Sayfa / Projeler / Avcılar İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişiklikleri

Avcılar İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları Değişiklikleri

(Kooperatif Alanları hakkında, çift simgeli alanlar vb. özellikli alanlar hakkında)

Ağırlıklı olarak planlama ilkelerinden yoksun, imar mevzuatına aykırı, mühendislik hizmetlerinden uzak ve depreme karşı dayanıksız yapıların bulunduğu ilçemiz genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kentsel dönüşümü tetiklemeye imkân sağlayacak nitelikte imar plan değişikliklerinin yapılması gerektiği düşüncesiyle, halkın katılıma teşvik ettirilmesi ve uygulayıcı ile uzlaşmasını kolaylaştırması amacıyla tarafımızca plan notları geliştirilmiş olup yürürlükteki Uygulama İmar planlarının plan notlarına eklenmiştir. Plan Değişikliği teklifimiz Avcılar Belediyesi İlçe Meclis Kararı ile karara bağlanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 15.05.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Bu plan değişikliği ile ayrıca 1988 yılındaki 1/200.000 ölçekli İstanbul ÇDP planına göre imar artışı alıp ruhsatlı yapılaşmış kooperatif alanlarının muhtelif haklarının geri verilmesine ilişkin plan notları da geliştirilerek eski binaların yıkılarak yeni yapılaşmaların teşvik edilmesi ve böylece şehircilik açısından sağlıklı, yaşanacak güvenilir mekânlar oluşması sağlanmış olacaktır.güzelbi fikir