Ana Sayfa / Duyurular / Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, No:59 Kapı, 26-27 Pafta, 21989 Parsel sayılı yerde bulunan boş bina hk.

Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, No:59 Kapı, 26-27 Pafta, 21989 Parsel sayılı yerde bulunan boş bina hk.

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-68097862-754-167254 nolu ve 10.10.2023 tarihli yazısı: 

İlgi(a) Avcılar Kaymakamlığı yazısı ve dilekçe ile ilgi(b) kat malik dilekçesi ve ilgi(c) Avcılar İlçesi MerkezMahallesi Muhtarlığının dilekçelerine konu; Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, No:59Kapı, 26-27 Pafta, 21989 Parsel sayılı yerde bulunan binanın boş olması sebebi ile tehlikeli olduğu bildirilerek,Müdürlüğümüzce ivedi olarak işlem yapılması istenmektedir. Mahallinde yapılan tetkikte metruk durumdaki binayagiren çıkan kişilerin belli olmaması, kötü amaçlarca kullanıldığı ayrıca nedeni ile mahalle sakinlerinin güvenliğini tehditeden bir yapıya büründüğü tespit edilmiştir.

3194 sayılı yasanın 39. Maddesinde “ ... bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediyeveya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlikederecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligatyapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligatvarakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malikdışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.)Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafındantehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılırve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veyavalilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararınalüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. denilmektedir.En Geç 15 gün içinde yapının yıkılarak enkazve birikintilerinin kaldırılarak mahsurun giderilmesi gerektiği aksi takdirde bu işlemler Belediyemiz tarafından yapılacakve % 20 fazlası ile ilgililerinden tahsil edileceği, ayrıca 3194 sayılı yasanın 42. Maddesine göre Belediye Encümeninceilgililerine para cezası tahakkuk ettirileceği hususunda tapu malikine süreli tebligat yapılarak düzenlenecek tebellüğbelgesinin         sonucundan         müdürlüğümüze         bilgi         verilmesi         gerekmektedir.

Ancak,  Tapu maliklerinin  bilgilerine  tapu  sisteminden ulaşılamamış  olup kararın tebliğ edilmesinde sıkıntıyaşanmaktadır. (Emlak beyan listesi yazımız ekindedir.) Bu nedenle; yasal tebligatın İmar Kanununun 39. Maddesinegöre yapılabilmesi için Zabıta Müdürlüğünce tebligat varakasının yerine asılarak keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtlatespit edilmesi, malikler dışında binada ikamet amacıyla oturan varsa ayrıca tahliye için tebliğ edilmesi, yapılan tespitinivedilikle Müdürlüğümüze gönderilmesi, Bilgi İşlem Müdürlüğünce idaremizin internet sayfasında yazımızın 30 günsüre ile ilan edilerek, ilan edilmeye başlandığı ve 30 gün sürenin biteceği tarihin Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunubilgilerinize arz ederimgüzelbi fikir