Ana Sayfa / Duyurular / Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mah. Lale Sk. No: 199 kapı, 45 pafta 9470 parsel sayılı yerde bulunan metruk bina hk.

Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mah. Lale Sk. No: 199 kapı, 45 pafta 9470 parsel sayılı yerde bulunan metruk bina hk.

Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mah. Lale Sk. No: 199 kapı, 45 pafta 9470 parsel sayılı yerde bulunan metruk durumdaki yapının içerisinde bağımlılık müptelasına bulaşan şahıslar tarafından mesken tutulduğu   bundan   dolayı   çevre   halkını   rahatsız   ve   huzursuz   etmekte   oldukları   toplum   sağlığı   vegüvenliğini   açısından   çözüm   üretilebilmesi   hususunun   Müdürlüğümüzce   incelenmesi   Kaymakamlık Makamından talep edilmiştir.

Söz konusu yerin mahallinde yapılan tetkikte,  Zemin Kat + 1. Normal Kat seviyesinde taşıyıcısistemi yatay dolu tuğla ve betonarme döşemesi bulunan yığma kagir yapının; metruk durumdaki binayagiren çıkan kişilerin belli olmaması nedeni ile mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit eden bir yapıyabüründüğü, binanın boş ve metruk durumda olduğu ve aradan geçen süre içinde binanın yıkılması ya dayenilenmesi ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı anlaşılmıştır.

İmar Kanununun 39. Ve 40. Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiğivalilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğubelediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindekiadreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligatyapılır.

Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internetsayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıyaasılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıylaoturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanımüteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikelidurumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçeyapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursamasraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasınıicabettiriyorsa   mahkeme   kararına   lüzum   kalmaksızın   Zabıta   marifetiyle   derhal   tahliye   ettirilir”denilmektedir.        
Ayrıca yine 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi (değişik madde:09.12.2009-5940S.K./2.Mad.)gereği Belediye Encümenince bina maliklerine 42.345,14-TL idari para cezası tahakkuk ettirileceğibildirilmektedir.        

Yasal tebligatın İmar Kanununun 39. Maddesine göre yapılabilmesi için; Tapu kayıtları incelenmiş;malik M***** K**’un (TC:********56) vefat ettiği, varislerin herhangi bir beyanda bulunmadığı veintikalin gerçekleşmediği anlaşıldığından Zabıta Müdürlüğünce yerine asılmak sureti ile 7201 sayılıKanun kapsamında tebliğ edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.
      
Müdürlüğünüzce 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.)doğrultusunda idaremizin internet sayfasında yazımızın 30 gün süre ile ilan edilerek, ilan edilmeyebaşlandığı ve 30 gün sürenin biteceği tarihin Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunu bilgilerinize arzederim.güzelbi fikir