Ana Sayfa / Duyurular / Denizköşkler Mah, Oya Sok. No:10 kapı, 22 pafta 3539 parsel sayılı yerde yapı hk.

Denizköşkler Mah, Oya Sok. No:10 kapı, 22 pafta 3539 parsel sayılı yerde yapı hk.

Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mah, Oya Sok. No:10 kapı, 22 pafta 3539 parsel sayılı yerde vaki şikâyetler gereği söz konusu yerde mahallen yapılan tetkikte; binanın boş ve metruk durumda olduğu, sözkonusu yapı için maliklere tebligat yapılmak istenmiş, TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi)’denmalik listeleri alınmış,   ancak KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) üzerinden TAKBİS’teki maliklerinikametgah adreslerine ulaşılamamıştır. Avcılar Tapu Müdürlüğü’ne 3194 sayılı imar kanununun 39.maddesi gereği ivedilikle gerekli emniyet önlemlerinin alınması aksi takdirde cezai işlemlerin ve yıkımişleminin   başlatılacağı   hususunda   gerekli   yazışmaların   yapılabilmesi   için   malik   adresleri   tespitedilemediğinden;     söz   konusu   parselle   ilgili   hissedarların   takyidatlı   tapu   kaydının   ve   ikametgahadreslerinin Müdürlüğümüze bildirilmesi talep edilmiştir.

Avcılar Tapu Müdürlüğümüzün ilgi yazısında maliklerin yurtdışında yaşadığı anlaşılmıştır. İmarKanununun 39. Ve 40. Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçetespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediyeveya   valilik  tarafından  tespit   edilen  yapıların  sahiplerinin   adrese  dayalı   nüfus   kayıt   sistemindekiadreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligatyapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenininternet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeliyapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıylaoturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veyailanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafındantehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veyavalilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsikolunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarınınboşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın Zabıta marifetiyle derhal tahliyeettirilir” denilmektedir.

Ayrıca   yine   3194   Sayılı   İmar   Kanunun   42.   Maddesi   (değişik   madde:09.12.2009-5940S.K./2.Mad.)   gereği   Belediye   Encümenince   bina   maliklerine   42.345,14-TL   idari   para   cezasıtahakkuk ettirileceği bildirilmektedir. Bu nedenle; yasal tebligatın İmar Kanununun 39. Ve 40. Maddesine göre yapılabilmesi için ZabıtaMüdürlüğünce tebligat varakasının yerine asılarak keyfiyetin muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilmesi,malik dışında binada ikamet amacıyla oturan varsa ayrıca tahliye için tebliğ edilmesi, yapılan tespitinivedilikle Müdürlüğümüze gönderilmesi,

Bilgi İşlem Müdürlüğünce idaremizin internet sayfasında yazımızın 30 gün süre ile ilan edilmesi istenmiştir.

 

09.03.2022güzelbi fikir