Ana Sayfa / Duyurular / Yeşilkent Mahallesi, G-728 Sokak, No:33 Kapı, 3 pafta, 347 parsel sayılı yerde bulunan metruk durumdaki yapı hk.

Yeşilkent Mahallesi, G-728 Sokak, No:33 Kapı, 3 pafta, 347 parsel sayılı yerde bulunan metruk durumdaki yapı hk.

Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, G-728 Sokak, No:33 Kapı, 3 pafta, 347 parsel sayılı yerde bulunan metruk durumdaki yapının bağımlılık müptelasına bulaşan şahıslar tarafından mesken tutulduğu, çevre halkını rahatsız ve huzursuz etmekte olduğu, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiği yönünde şikayetler bulunmakta olup söz konusu yerin mahallinde yapılan tetkikte, yapının mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit eden bir yapıya büründüğü tespit edilmiştir.

3194 sayılı yasanın 39. Maddesinde “ ... bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." denilmektedir.

Söz konusu yapı için İmar Kanununun 39. Maddesi kapsamında işlem başlatılacaktır.güzelbi fikir