Ana Sayfa / Duyurular / İLAN OLUNUR

İLAN OLUNUR

T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü


Sayı:68097862-010.05-E.9182  11/12/2020          
Konu: Tebliğler


Avcılar İlçesi, Merkez Mah. Şamlı Sk. No: 30 kapı, 27 pafta 4792 parsel sayılı yerde 26 Eylül 2019 günü oluşan deprem afeti nedeniyle Belediyemiz şikayet ihbar hattına gelen şikayete istinaden;
Söz konusu yerin mahallinde yapılan tetkikte Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 4 Normal Katlı yapının Bodrum Kat seviyesi kolonları ve 4. Normal Kat tabliye betonunda korozyona bağlı olarak paspayı beton dökülmesi ve yarıklar bulunduğu ayrıca kolon ile demir arasındaki aderansın zayıfladığı tespit edilmiş olup bahse konu yerin nüfus ve eşyadan tahliyesi için mülk sahipleri ve kiracılara bilgi aktarılmıştır.
Söz konusu yer can ve mal emniyeti açısından herhangi bir tehlikeye mahal verilmemesi için mühürlenerek Müdürlüğümüz ve Zabıta müdürlüğünün müştereken yaptığı çalışma ile 07.10.2019 tarihinde tahliye edilmiş ve mühürlenmiştir.
Vaki şikâyetler gereği söz konusu yerde mahallen yapılan tetkikte; binanın boş ve metruk durumda olduğu ve aradan geçen süre içinde binanın yıkılması ya da yenilenmesi ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı anlaşılmıştır.
İmar Kanununun 39. Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın Zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir” denilmektedir.
Ayrıca yine 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi (değişik madde:09.12.2009-5940S.K./2.Mad.) gereği Belediye Encümenince bina maliklerine 28.494,55-TL idari para cezası tahakkuk ettirileceği bildirilmektedir.
Yasal tebligatın İmar Kanununun 39. Maddesine göre yapılabilmesi için Zabıta Müdürlüğünce tebligat varakasının yerine asıldığı ve Merkez Mahallesi Muhtarlığına 7201 sayılı Kanun kapsamında taliken tebliğ edildiği Zabıta Müdürlüğünün 23/11/2020 tarih 2209388 sayılı yazısından anlaşılmıştır.
Ancak, Tapu maliklerinin bilgileri TAKBİS sisteminden görüntülenememekte ve maliklerden bazılarının vefat etmiş olması sebebiyle varislerine kararın tebliğ edilmesinde sıkıntı yaşanmaktadır. Tapu Müdürlüğü’ne malik ve/veya yasal varislerinin bilgileri ve açık yazışma adreslerinin gönderilmesine ilişkin yazı gönderilmişse de henüz bir sonuca ulaşılamamıştır.Suat EKTİREN
İmar ve Şehircilik Müdürü
 güzelbi fikir